Privacybeleid

Privacybeleid (GPDR)


B-Logicx hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (persoons-)gegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met die gegevens.

De B-Logicx houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GPDR (General Data Protection Regulation).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je (persoons-)gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • verwerking van je (persoons-)gegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je (persoons-)gegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je (persoons-)gegevens gewaarborgd is
 • geen (persoons-)gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je (persoons-)gegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je (persoons-)gegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

B-Logicx
Kasteelstraat 2d

B-2220 Heist-op-den-Berg

015/85.81.19

info@b-logicx.be


Waarom verwerken wij (persoons-)gegevens?

Je (persoons-)gegevens worden door B-Logicx verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Het opzoeken van je projectgegevens om je te kunnen contacteren indien nodig.
 • Het bewaren van een kopie van je projectgegevens (mits toestemming)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (mits toestemming)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende gegevens van je vragen:

 • Projectgegevens : naam, adres, telefoon- of GSM-nummer, e-mail, naam van de installateur.
 • Persoonlijke identiteitsgegevens slaan we verder niet op. Als naam van je project kan je ook de bedrijfsnaam of een andere naam opgeven.


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verwerking van (persoons-) gegevens?

 • Persoonlijke gegevens:Wanneer je inschrijft voor een trainging, vragen we je om je naam, adres, telefoon- of GSM-nummer en e-mailadres. Dit doen we enkel om je te kunnen contacteren bij een wijziging in de agenda. Na de training worden je gegevens automatisch opgeslagen in een mailinglijst om je achteraf nieuwsbrieven te kunnen sturen. Bij het inschrijven voor een training geef je dus automatisch toestemming. Bij elke nieuwsbrief voorzien we een link waarmee je kan uitschrijven als je je toestemming niet langer wil geven.
 • Projectgegevens: In ieder project is een bestand voorzien waarin je naam, adres, telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres en je installateur zijn opgenomen. Deze gegevens dienen enkel om je project te identificeren. Wanneer je de BHS (B-Logicx Home Server) installeert worden deze gegevens gebruikt om je back-up op onze cloudserver te identificeren. Wij slaan geen gebruikersnamen en paswoorden op op onze centrale servers. De toegang tot je project wordt beheerd van op je eigen installatie. Je beheert je eigen gebruikers en paswoorden.


Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien ditnoodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het reserveren van plaatsen op onze trainingen


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

B-Logicx bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens B-Logicx van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren). Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

B-Logicx kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.